Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatai 2024-06-19 08:44:18 237.69 KB
Tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių planas 2023-11-08 15:13:32 92.17 KB
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 144.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-11 16:44:13 246.07 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 412 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 167.48 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-11-08 15:13:32 205.98 KB
Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų užsiėmimų lankomumo apskaitos ir nelankymo  tvarkos 2023-11-08 15:13:32 420.25 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 248.31 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 139.6 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 394.32 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-08 15:13:32 253.13 KB
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 382.45 KB
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 172.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2018 m. 2023-11-08 15:13:32 19.98 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu 2023-11-08 15:13:32 430.5 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 297.73 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 2.27 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-11-08 15:13:33 1.07 MB
ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 46.78 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 125.15 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 75.69 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašas 119.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 78.36 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 97.78 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 183.42 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarkos aprašas 106.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 164.92 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 258.25 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos klasės vadovo veiklos aprašas 85.2 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 87.94 KB
Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimosi tvarkos aprašas 136.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų priėmimo, perdavio, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas 529.33 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenino asaugą gakinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 115.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas 138.01 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų darbo pareigų pažeidimo, fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 139.38 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 87.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos bibliotekos darbo tvarkos aprašas 103.61 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių darbo saugos taisyklės 2024-04-05 16:15:01 174.69 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių dalyvavimo "ERASMUS+" programos mobilumo projektuose tvarkos aprašas 103.87 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų inforormavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2024-05-09 21:59:45 85.17 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 85.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 46.3 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas 477.25 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 186.35 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos aprašas 2024-05-28 12:46:04 101.76 KB
Taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-07-19 15:03:45 139.84 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-11 13:49:57
Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas 2024-01-11 13:49:57 75.57 KB
Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2024 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-101. 2024-03-25 08:41:24 268.83 KB
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS 2024-01-11 13:49:57 192.29 KB
Prašymai
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE 20.63 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Anglų kalbos mokytojas (2-4 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.16 KB
Anglų kalbos mokytojas (5-8 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.89 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:05 208.45 KB
Chemijos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.03 KB
Dailės mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.99 KB
Etikos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.84 KB
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.67 KB
Geografijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 207.26 KB
Informacinių technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:07 208.18 KB
Istorijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 206.74 KB
Fizinio ugdymo mokytojas 2024-03-18 14:56:33 207.34 KB
Lietuvių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:08 206.5 KB
Matematikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 206.8 KB
Muzikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.39 KB
Pradinių klasių mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.69 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas 2022-03-06 12:51:10 207.56 KB
Rusų kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.72 KB
Šokio mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.37 KB
Technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:10 208.08 KB
Tikybos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 206.92 KB
Vokiečių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.85 KB
Žmogaus saugos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.52 KB
Aplikos darbuotojų pareigybės aprašymai
IT specialistas 2024-03-13 11:22:28 197.04 KB
Laborantas 2022-03-06 13:12:52 172.49 KB
Valgyklos vedėja 2024-03-13 11:21:24 203.56 KB
Virėja 2024-03-13 11:21:46 199.74 KB
Pagalbinė virtuvės darbininkė 2022-03-06 13:12:54 60 KB
Apsaugos darbuotoja – budėtoja 2023-10-03 15:21:11 179.44 KB
Darbininkas 2022-03-06 13:12:54 180.26 KB
Kiemsargis 2022-03-06 13:12:54 176.82 KB
Valytoja 2024-03-13 11:22:09 202.75 KB
PUG mokytojo padėjėja 2024-04-02 19:42:10 372.51 KB
Administratorius 208.47 KB
Apskaitininkas 198.1 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024–2026 metų strateginis veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 568.34 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 16:44:13 454.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-11 16:44:13 246.07 KB
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-15 13:40:12 1.29 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-01-11 16:44:13 50.84 KB
2022–2024 metų strateginis veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 831.52 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2024-01-11 16:44:13 162.1 KB
2022 metų veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 338.46 KB
2023–2024 metų mokinių tarybos veiklos planas 2024-01-11 16:44:13 37.68 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-01-11 16:44:13 267.51 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2024-01-11 16:44:13 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2024-01-11 16:44:14 801.93 KB
2023-2024 m. m. pedagogų susirinkimų tvarkaraštis LYDERYSTĖ-BEBDRADARBIAVIMAS-MOKYMASIS atskaitomybė 2024-01-11 16:44:14 57.89 KB
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2024-01-11 16:44:14 43.94 KB
PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANAS 2023 – 2024 MOKSLO METAMS 2024-01-11 16:44:14 221.53 KB
Įsakymas dėl Šiaulių Dainų progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-03-13 14:46:25
ŠMM įsakymas DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-02-12 11:31:57
ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 46.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos grynųjų pinigų operacijų atlikimo taisyklės 82.42 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų inforormavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2024-05-09 21:59:45 85.17 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 85.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 46.3 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 186.35 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 268.13 KB
2024 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 499.67 KB
2024 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 631.76 KB
2024 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.06 MB
2024 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 763.19 KB
2024 m. sausio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 310.83 KB
2023 m. gruodžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 357.74 KB
2023 m. lapkričio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 657.37 KB
2023 m. spalio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 701.31 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 383.67 KB
2023 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 707.12 KB
2023 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 534.94 KB
2023 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.21 MB
2023 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 1.53 MB
2023 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2024-05-31 13:31:39 560.48 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:05:34 634.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:35 262.54 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:26 205.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:14 647.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2018 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:07 331.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės veiklos ataskaita 2023 m. 2024-02-29 04:28:32 527.69 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirtis 62.53 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirtis 2024-03-05 19:11:32 1.01 MB
2023 m. III ketvirtis 2024-03-05 19:11:32 55.31 KB
2023 m. II ketvirtis 2024-03-05 19:11:32 62.28 KB
2023 m. I ketvirtis 2024-03-05 19:11:32 62.32 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 734.62 KB
2022 m. III ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 23.07 KB
2022 m. II ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 24.82 KB
2022 m. I ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 24.59 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 603.4 KB
2021 m. III ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 36.31 KB
2021 m. II ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 34.83 KB
2021 m. I ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 34.98 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis 2022-11-11 17:00:50 0.99 MB
2020 m. III ketvirtis 2022-11-11 17:01:03 34.59 KB
2020 m. II ketvirtis 2022-11-11 17:01:14 34.95 KB
2020 m. I ketvirtis 2022-11-11 17:01:26 34.34 KB
2019 m.
2019 metų finansinė ataskaita 2022-11-11 16:59:07 236.69 KB
2018 m.
2018 metų finansinė ataskaita 2022-11-11 16:58:07 231.69 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 metų I ketvirtis 151.22 KB
2023 m.
2023 metų IV ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 151.26 KB
2023 metų III ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 148.55 KB
2023 metų II ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 163.95 KB
2023 metų I ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 136.94 KB
2022 m.
2022 metų IV ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 102.53 KB
2022 metų III ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.59 KB
2022 metų II ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 75.56 KB
2022 metų I ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.47 KB
2021 m.
2021 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:35:11 131.02 KB
2021 metų III ketvirtis 2023-01-06 00:35:06 315.99 KB
2021 metų II ketvirtis 2023-01-06 00:34:59 337.54 KB
2021 metų I ketvirtis 2023-01-06 00:34:54 101.77 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:34:30 78.99 KB
2020 m. III ketvirtis 2023-01-06 00:34:23 113.92 KB
2020 m. II ketvirtis 2023-01-06 00:34:17 84.84 KB
2020 m. I ketvirtis 2023-01-06 00:34:02 80.87 KB
2019 m.
2019 metų 2023-01-06 00:33:51 332.09 KB
2018 m.
2018 metų 2023-01-06 00:33:44 315.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-03-18 11:54:55 51.59 KB
Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2024-04-08 10:03:55
Informacija apie paramą mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamą maitinimą 2022-03-11 17:56:13 100.43 KB
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2024-04-08 10:03:21 68.98 KB
Valgyklos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-26 16:26:09 112.78 KB
LR ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
POTVARKIS DĖL LĖŠŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PRODUKTAMS ĮSIGYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO 47.45 KB
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 15 dienų valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams. 1 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.7 MB
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams. 2 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.97 MB
15 dienų valgiaraštis 11-14 metų vaikams. 1 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.7 MB
15 dienų valgiaraštis 11-14 metų vaikams. 2 dalis 2022-08-23 15:21:59 3.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos abonentinio maitinimo 15 dienų valgiaraštis
1 dienos valgiaraštis 2024-03-29 12:49:52 120 KB
2 dienos valgiaraštis 2024-03-29 12:50:07 125.5 KB
3 dienos valgiaraštis 2024-03-29 12:50:39 125 KB
4 dienos valgiaraštis 2024-03-29 12:50:53 123 KB
5 dienos valgiaraštis 2024-03-29 12:51:09 130 KB
6 dienos  valgiaraštis 2024-03-29 12:59:21 123 KB
7 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:00:06 121.5 KB
8 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:00:18 124 KB
9 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:00:34 117 KB
10 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:00:50 131.5 KB
11 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:09:46 125 KB
12 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:10:01 116 KB
13 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:10:19 128 KB
14 dienos valgiaraštis 2024-03-14 10:07:59 134 KB
15 dienos valgiaraštis 2024-03-29 13:10:39 123 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS UTA PLANAS 2023-04-26 10:42:08 19.89 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos UTA grupė 2023-04-26 10:42:08 12.35 KB
Pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamos literatūros sąrašas 1–8 klasėms 2023-04-26 10:42:08 76.62 KB
Tėvams apie UTA 2023-04-26 10:42:08 3.17 MB
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės 2023-04-26 10:42:09 11.77 KB
Priešmokyklinis ugdymas 2023-04-26 10:42:09 76.38 KB
Mokytojams apie kompetencijas 2023-04-26 10:42:09 433.46 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2023-04-26 10:42:09 8.38 MB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai: 2023-04-26 10:42:09 8.38 MB
Ką reikia žinoti apie UTA 2023-04-26 10:42:09 25.46 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP (1 priedas) 2023-04-26 10:42:09 3.54 MB
UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda (2 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.96 MB
Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui (3 priedas): 2023-04-26 10:42:09 7.34 MB
Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo (4 priedas): 2023-04-26 10:42:09 6.68 MB
Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje (5 priedas): 2023-04-26 10:42:09 12.56 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (6 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.38 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (6 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.38 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-04-26 10:42:09 0.97 MB
UTA sklaida 12.19 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM) Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM) 2023-12-29 12:00:46 16.68 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 411.83 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 246.27 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl progimnazijos 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos priemonių plano tvirtinimo 2023-03-27 11:48:54 227.01 KB
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2024-01-11 16:44:13 162.1 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos antikorupcinio elgesio standartai 157.77 KB
Informacijos apie pažeidimus Šiaulių Dainų progimnazijos teikimo tvarkos aprašas 190.64 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 2023-10-20 08:38:22 22.78 KB
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-20 08:38:22 257.68 KB
Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir Vaiko gerovės komisijos sekretoriaus skyrimo 2023-10-20 08:38:22 316.77 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-06-17 18:53:15 802.65 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 144.81 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 167.48 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2024-01-11 16:44:13 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2024-01-11 16:44:14 801.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 2.27 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-11-08 15:13:33 1.07 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų saugumo politika 2023-02-14 20:54:29 1.11 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-02-14 20:54:30 715.13 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos privatumo politika (formalus ugdymas ir kita, ne švietimo veikla) 2023-02-14 20:54:30 4.44 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos privatumo politika (neformalus ugdymas) 2023-02-14 20:54:30 2.64 MB
ADSP elektroninė registravimo forma 2023-02-14 20:54:31 271.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos IT išteklių registras 2023-02-14 20:54:33 105.37 KB
Asmens duomenų tvarkymo sutartis 2023-02-14 20:54:33 3.84 MB
Šiaulių Dainu progimnazija kandidato sutikimas 2023-02-14 20:54:34 488.99 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojo sutikimas (dėl asmens duomenų tvarkymo) 2023-02-14 20:54:34 565.31 KB
Šiaulių Dainų progimnazija vaiko (tėvų) sutikimas  (dėl asmens duomenų tvarkymo) 2023-02-14 20:54:34 751.7 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo procedūra 2023-02-14 20:54:36 0.98 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos riziko vertinimo ataskaita 2023-02-14 20:54:36 2.7 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos konfidencialumo įsipareigojimas (saugoti asmens duomenų paslaptį) 2023-02-14 20:54:36 197.19 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. Kovo 30 d. Sprendimo nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 2023-10-17 09:15:20
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2023-10-16 16:23:44 374.51 KB
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-16 16:23:45 181.99 KB
Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinė tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas 2023-10-16 16:23:45
Covid 19 Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:34 325.83 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 455.84 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 453.46 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 351.32 KB
NVSC algoritmai patvirtinus COVID-19 2022-03-06 12:04:36 3.91 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamos literatūros sąrašas 1–8 klasėms 2023-04-26 10:42:08 76.62 KB
ŠMM įsakymas DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-14 10:29:06 145.57 KB
Naudingos nuorodos: (paieškos sistemos; el.žodynai; enciklopedijos; periodika; mokiniams; mokytojams; tėveliams) 2022-03-11 17:52:05 253.54 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos bibliotekos darbo tvarkos aprašas 103.61 KB
ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 1.15 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų užsėmimų tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metų II pusmetis 41.25 KB
5-8 klasių mokinių konsultavimo laikas 2023-11-07 14:27:21 206.35 KB
Sporto salė ir stadionas Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2022-06-20 12:11:02 374.51 KB
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo grafikas 2022-06-20 12:13:27 181.99 KB
Mokymo priemonės ir aplinkos Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos mokymo priemonių 2024 m. įsigijimo plano projektas 2024-03-14 10:29:06 18.31 KB
Vadovėlių poreikio planas 2024 m 2024-03-14 10:29:06 14.02 KB
Vadovėlių poreikio planas 2023 m. 2024-03-14 10:29:06 26.03 KB
Mokymo priemonės, skaitmeninis turinys 2023 m. 2024-03-14 10:29:06 28.41 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2022 m. 2024-03-14 10:29:06 16.51 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2021 m. 2024-03-14 10:29:06 64.41 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2020 m. 2024-03-14 10:29:06 537.71 KB
Skaitmeninio mokymo turinio plėtrai 2020 m. įsigytos priemonės 2024-03-14 10:29:06 369.48 KB
ŠMM įsakymas DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2024-03-14 10:29:06 145.57 KB
Sveika mokykla Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos 2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveika mokykla“ 2023-02-06 00:47:49 406.65 KB
Visos dienos mokykla (VDM) Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 172.71 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 297.73 KB
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
Smurto ir patyčių politika Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planas 2023-09-26 15:46:26 76.34 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių planas 2023-11-08 15:13:32 92.17 KB
Įsakymas dėl smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupės sudarymo bei smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo plano patvirtinimo. 2023-09-26 15:46:27 209.03 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 412 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-11-08 15:13:32 205.98 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2024 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024-05-13 12:34:30 14.47 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2023 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024-05-13 12:34:30 14.42 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2023 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024-05-13 12:34:30 13.98 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2022 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024-05-13 12:34:30 268.35 KB
Alfa karta x 6 Atnaujinta Dydis
Gruodžio mėnesio veiklų kalendorius 2023-12-01 08:23:53 13.16 KB
Lapkričio mėnesio veiklų kalendorius 2023-12-01 08:23:53 13.68 KB
Spalio mėnesio veiklų kalendorius 2023-12-28 10:36:52 17.77 KB
Rugsėjo mėnesio veiklų kalendorius 2023-12-28 11:22:18 14.16 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
ĮSAKYMAS DĖL 2023–2024 IR 2024–2025 MOKSLO METŲ MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS, NEPASIEKUSIEMS PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS DALYVAUJANT PASIEKIMŲ PATIKRINIMUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-12-10 20:16:24 146.38 KB
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023-12-10 20:16:24
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-15 13:40:12 1.29 MB
2023–2024 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas 2023-12-10 20:16:25
eTwinning Atnaujinta Dydis
eTwinning ženklelis 372.11 KB
eTwinning ženklelio pažymėjimas 2023-11-10 14:18:07 120.1 KB
Erasmus+ informacija Atnaujinta Dydis
„Erasmus“ akreditacija 2023-11-15 10:11:25 778 KB
Erasmus+ projekto tikslai 2023-11-15 10:11:57 3.41 MB
„Erasmus“ akreditacijos pristatymas . I etapas 2023-11-15 10:12:07 3.28 MB
Informacija apie 1,2 proc. lėšas Atnaujinta Dydis
2024 m. 1,2 proc. GPM paramos naudojimo sąmata 2024-02-05 12:25:45 14.38 KB
2022 m. 1,22 proc. GPM paramos naudojimo ataskaita 2024-02-05 12:25:45 183.41 KB
Švietimo pagalbos teikimas Atnaujinta Dydis
Atmintinė apie mokykloje teikiamą švietimo pagalbą 2024-03-14 12:44:59 174.86 KB