Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija 2023–2024 m.m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Laima Zeringienė Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja; Pirmininkė

2.

Laima Tomėnienė Specialioji pedagogė ekspertė Pirmininko pavaduotoja

3.

Violeta Tamulienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Sekretorė

4.

Daiva Ūsaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Daiva Stonė pradinio ugdymo skyriaus vedėja Narė

6.

Jūratė Pocienė Socialinė pedagogė Narė

7.

Viktorija Stumbrienė Socialinė pedagogė Narė

8.

Deimantė Baškienė  Socialinė pedagogė Narė
9. Aurelija Juozapaitienė Logopedė, specialioji pedagogė Narė
10. Elena Šmigelskienė Vyresnioji logopedė Narė
11. Asta Ripinskienė Vyresnioji specialioji pedagogė Narė
12. Aušra Varneckienė Psichologė Narė
13. Gintarė Jasiulytė Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Narė

Dokumentai

Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 2023-10-20 08:38:22 22.78 KB
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-20 08:38:22 257.68 KB
Įsakymas dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir Vaiko gerovės komisijos sekretoriaus skyrimo 2023-10-20 08:38:22 316.77 KB

Vaiko gerovės tarybos funkcijos

1. remdamasi Progimnazijos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Progimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

2. rūpinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

3. organizuoja Progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Progimnazijoje dirbantiems mokytojams;

4. gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Ši VGK funkcija nevykdoma nuotoliniu būdu;

5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) /ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Progimnazijoje;

7. kartu su karjeros specialistu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;

8. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

9. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;

10. įvykus krizei Progimnazijoje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

11. bendradarbiauja su Progimnazijos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

13. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, (toliau – ypatingos aplinkybės) laikotarpiu Komija funkcijas (išskyrus Aprašo 11.4 papunktyje nurodytą funkciją) gali vykdyti nuotoliniu būdu. Pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui, prioritetas teikiamas Aprašo 11.4. papunktyje nurodytos funkcijos vykdymui.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.