Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatai 2024-06-19 08:44:18 237.69 KB
Tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių planas 2023-11-08 15:13:32 92.17 KB
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 144.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka 2024-01-11 16:44:13 246.07 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 412 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 167.48 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-11-08 15:13:32 205.98 KB
Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų užsiėmimų lankomumo apskaitos ir nelankymo  tvarkos 2023-11-08 15:13:32 420.25 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 248.31 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 139.6 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 394.32 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-11-08 15:13:32 253.13 KB
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 382.45 KB
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 172.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2018 m. 2023-11-08 15:13:32 19.98 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu 2023-11-08 15:13:32 430.5 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 297.73 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 2.27 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-11-08 15:13:32 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-11-08 15:13:32 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-11-08 15:13:33 1.07 MB
ŠVIETIMO PAGALBOS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 46.78 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 125.15 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 75.69 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašas 119.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 78.36 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 97.78 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 183.42 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos lokalių teisės aktų ir informacijos skelbimo, perdavimo, saugojimo tvarkos aprašas 106.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 164.92 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 258.25 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos klasės vadovo veiklos aprašas 85.2 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 87.94 KB
Elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimosi tvarkos aprašas 136.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų priėmimo, perdavio, vertinimo, registravimo ir saugojimo tvarkos aprašas 529.33 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenino asaugą gakinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 115.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas 138.01 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų darbo pareigų pažeidimo, fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas 139.38 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 87.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos bibliotekos darbo tvarkos aprašas 103.61 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių darbo saugos taisyklės 2024-04-05 16:15:01 174.69 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių dalyvavimo "ERASMUS+" programos mobilumo projektuose tvarkos aprašas 103.87 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų inforormavimo apie progimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2024-05-09 21:59:45 85.17 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 85.37 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 46.3 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas 477.25 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 186.35 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos aprašas 2024-05-28 12:46:04 101.76 KB
Taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-01-11 13:49:57
Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas 2024-01-11 13:49:57 75.57 KB
Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2024 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-101. 2024-03-25 08:41:24 268.83 KB
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS 2024-01-11 13:49:57 192.29 KB
Prašymai
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE 20.63 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Anglų kalbos mokytojas (2-4 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.16 KB
Anglų kalbos mokytojas (5-8 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.89 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:05 208.45 KB
Chemijos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.03 KB
Dailės mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.99 KB
Etikos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.84 KB
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.67 KB
Geografijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 207.26 KB
Informacinių technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:07 208.18 KB
Istorijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 206.74 KB
Fizinio ugdymo mokytojas 2024-03-18 14:56:33 207.34 KB
Lietuvių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:08 206.5 KB
Matematikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 206.8 KB
Muzikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.39 KB
Pradinių klasių mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.69 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas 2022-03-06 12:51:10 207.56 KB
Rusų kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.72 KB
Šokio mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.37 KB
Technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:10 208.08 KB
Tikybos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 206.92 KB
Vokiečių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.85 KB
Žmogaus saugos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.52 KB
Aplikos darbuotojų pareigybės aprašymai
IT specialistas 2024-03-13 11:22:28 197.04 KB
Laborantas 2022-03-06 13:12:52 172.49 KB
Valgyklos vedėja 2024-03-13 11:21:24 203.56 KB
Virėja 2024-03-13 11:21:46 199.74 KB
Pagalbinė virtuvės darbininkė 2022-03-06 13:12:54 60 KB
Apsaugos darbuotoja – budėtoja 2023-10-03 15:21:11 179.44 KB
Darbininkas 2022-03-06 13:12:54 180.26 KB
Kiemsargis 2022-03-06 13:12:54 176.82 KB
Valytoja 2024-03-13 11:22:09 202.75 KB
PUG mokytojo padėjėja 2024-04-02 19:42:10 372.51 KB
Administratorius 208.47 KB
Apskaitininkas 198.1 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45