Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatai 2023-02-22 15:43:19
Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Vario dūdų skambesys“ nuostatai 310.69 KB
Respublikinis vaiku ir jaunimo liaudiškų šokių festivalio „Rieda sukas metų ratai 2020“ nuostatai 153.41 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:37 144.81 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:51 167.48 KB
Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų užsiėmimų lankomumo apskaitos ir nelankymo  tvarkos 2022-03-06 13:50:40 420.25 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:41 248.31 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių aprašas 2023-02-27 02:54:46 92.17 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:41 139.6 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:42 394.32 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas  2022-03-06 13:50:42 158.55 KB
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-03-07 09:31:12 382.45 KB
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-06 23:59:14 172.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2018 m. 2023-02-09 19:22:49 19.98 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu 2022-06-20 17:48:23 430.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-27 02:55:31 412 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 297.73 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-02-27 02:56:02 205.98 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:03 2.27 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:09 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-02-14 20:57:35 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-02-14 20:57:43 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:48 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-02-14 20:57:53 1.07 MB
Taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas 2023-03-30 19:09:47 75.57 KB
Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-43. 2022-06-20 16:58:43 247.14 KB
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS 2023-02-03 08:21:33 103 KB
Prašymai
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Anglų kalbos mokytojas (2-4 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.16 KB
Anglų kalbos mokytojas (5-8 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.89 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:05 208.45 KB
Chemijos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.03 KB
Dailės mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.99 KB
Etikos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.84 KB
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.67 KB
Geografijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 207.26 KB
Informacinių technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:07 208.18 KB
Istorijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 206.74 KB
Kūno kultūros mokytojas 2022-03-06 12:51:08 207.44 KB
Lietuvių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:08 206.5 KB
Matematikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 206.8 KB
Muzikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.39 KB
Pradinių klasių mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.69 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas 2022-03-06 12:51:10 207.56 KB
Rusų kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.72 KB
Šokio mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.37 KB
Technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:10 208.08 KB
Tikybos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 206.92 KB
Vokiečių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.85 KB
Žmogaus saugos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.52 KB
Aplikos darbuotojų pareigybės aprašymai
Raštinės (archyvo) vedėja 2022-03-06 13:12:51 210.88 KB
Sekretorė 2022-03-06 13:12:51 196.25 KB
IT specialistas 2022-03-06 13:12:52 179.71 KB
Laborantas 2022-03-06 13:12:52 172.49 KB
Valgyklos vedėja 2022-03-06 13:12:53 72.5 KB
Virėja 2022-03-06 13:12:53 176.69 KB
Pagalbinė virtuvės darbininkė 2022-03-06 13:12:54 60 KB
Apsaugos darbuotoja – budėtoja 2022-03-06 13:12:54 181.97 KB
Darbininkas 2022-03-06 13:12:54 180.26 KB
Kiemsargis 2022-03-06 13:12:54 176.82 KB
Valytoja 2022-03-06 13:12:54 184.12 KB
PUG mokytojo padėjėja 2022-03-06 13:12:55 363.16 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-09-21 09:12:38 454.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-20 17:42:39 50.84 KB
2022–2024 metų strateginis veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 831.52 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2023-09-20 17:42:39 162.1 KB
2023-2024 m. m. ugdymo planas 2023-09-20 17:42:39 1.4 MB
2022 metų veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 338.46 KB
2023–2024 metų mokinių tarybos veiklos planas 2023-09-20 17:42:39 37.68 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-20 17:42:39 267.51 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2023-09-20 17:42:39 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2023-09-20 17:42:39 801.93 KB
2023-2024 m. m. pedagogų susirinkimų tvarkaraštis LYDERYSTĖ-BEBDRADARBIAVIMAS-MOKYMASIS atskaitomybė 2023-09-20 17:42:39 57.89 KB
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-20 17:42:39 43.94 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 383.67 KB
2023 m. birželio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 707.12 KB
2023 m. gegužės mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 534.94 KB
2023 m. balandžio mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 1.21 MB
2023 m. kovo mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 1.53 MB
2023 m. vasario mėnesio svarbiausių veiklų planas 2023-09-04 11:58:14 560.48 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:05:34 634.81 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:35 262.54 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:26 205.67 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:14 647.24 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės 2018 m. veiklos ataskaita 2023-02-14 20:08:07 331.24 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 734.62 KB
2022 m. III ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 23.07 KB
2022 m. II ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 24.82 KB
2022 m. I ketvirtis 2023-05-26 13:28:14 24.59 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 603.4 KB
2021 m. III ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 36.31 KB
2021 m. II ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 34.83 KB
2021 m. I ketvirtis 2023-01-06 00:29:59 34.98 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirtis 2022-11-11 17:00:50 0.99 MB
2020 m. III ketvirtis 2022-11-11 17:01:03 34.59 KB
2020 m. II ketvirtis 2022-11-11 17:01:14 34.95 KB
2020 m. I ketvirtis 2022-11-11 17:01:26 34.34 KB
2019 m.
2019 metų finansinė ataskaita 2022-11-11 16:59:07 236.69 KB
2018 m.
2018 metų finansinė ataskaita 2022-11-11 16:58:07 231.69 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 metų IV ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 102.53 KB
2022 metų III ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.59 KB
2022 metų II ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 75.56 KB
2022 metų I ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.47 KB
2021 m.
2021 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:35:11 131.02 KB
2021 metų III ketvirtis 2023-01-06 00:35:06 315.99 KB
2021 metų II ketvirtis 2023-01-06 00:34:59 337.54 KB
2021 metų I ketvirtis 2023-01-06 00:34:54 101.77 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:34:30 78.99 KB
2020 m. III ketvirtis 2023-01-06 00:34:23 113.92 KB
2020 m. II ketvirtis 2023-01-06 00:34:17 84.84 KB
2020 m. I ketvirtis 2023-01-06 00:34:02 80.87 KB
2019 m.
2019 metų 2023-01-06 00:33:51 332.09 KB
2018 m.
2018 metų 2023-01-06 00:33:44 315.3 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-03-11 17:56:13 47.12 KB
Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas 2022-03-11 17:56:13 27.27 KB
Informacija apie paramą mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamą maitinimą 2022-03-11 17:56:13 100.43 KB
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2022-03-11 17:56:13 68.36 KB
Valgyklos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-11 17:56:14 211.34 KB
LR ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 15 dienų valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams. 1 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.7 MB
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams. 2 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.97 MB
15 dienų valgiaraštis 11-14 metų vaikams. 1 dalis 2022-08-23 15:21:58 2.7 MB
15 dienų valgiaraštis 11-14 metų vaikams. 2 dalis 2022-08-23 15:21:59 3.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos abonentinio maitinimo 15 dienų valgiaraštis
1 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:25:58 74.5 KB
2 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:25:59 79.5 KB
3 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:25:59 76.5 KB
4 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:25:59 73.5 KB
5 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:25:59 76 KB
6 dienos  valgiaraštis 2022-08-23 15:26:00 78.5 KB
7 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:00 72.5 KB
8 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:00 77 KB
9 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:00 83 KB
10 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:01 85.5 KB
11 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:01 75.5 KB
12 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:01 82.5 KB
13 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:01 77.5 KB
14 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:02 79.5 KB
15 dienos valgiaraštis 2022-08-23 15:26:02 87.5 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS UTA PLANAS 2023-04-26 10:42:08 19.89 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos UTA grupė 2023-04-26 10:42:08 12.35 KB
Pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamos literatūros sąrašas 1–8 klasėms 2023-04-26 10:42:08 76.62 KB
Tėvams apie UTA 2023-04-26 10:42:08 3.17 MB
Bendrųjų programų atnaujinimo gairės 2023-04-26 10:42:09 11.77 KB
Priešmokyklinis ugdymas 2023-04-26 10:42:09 76.38 KB
Mokytojams apie kompetencijas 2023-04-26 10:42:09 433.46 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2023-04-26 10:42:09 8.38 MB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai: 2023-04-26 10:42:09 8.38 MB
Ką reikia žinoti apie UTA 2023-04-26 10:42:09 25.46 MB
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP (1 priedas) 2023-04-26 10:42:09 3.54 MB
UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda (2 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.96 MB
Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų BP diegimui (3 priedas): 2023-04-26 10:42:09 7.34 MB
Švietimo pagalbos įstaigų vaidmuo (4 priedas): 2023-04-26 10:42:09 6.68 MB
Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintu BP diegimui mokykloje (5 priedas): 2023-04-26 10:42:09 12.56 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (6 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.38 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (6 priedas): 2023-04-26 10:42:09 13.38 MB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-04-26 10:42:09 0.97 MB
UTA sklaida 12.19 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 411.83 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 246.27 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl progimnazijos 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos priemonių plano tvirtinimo 2023-03-27 11:48:54 227.01 KB
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. 2023-09-20 17:42:39 162.1 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-06-20 18:28:09 257.68 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2022-06-17 18:53:15 802.65 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:37 144.81 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:51 167.48 KB
Smurto ir priekabiavimo Šiaulių Dainų progimnazijoje prevencijos politika 2023-09-20 17:42:39 208.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 2023-09-20 17:42:39 801.93 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų saugumo politika 2023-02-14 20:54:29 1.11 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-02-14 20:54:30 715.13 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos privatumo politika (formalus ugdymas ir kita, ne švietimo veikla) 2023-02-14 20:54:30 4.44 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos privatumo politika (neformalus ugdymas) 2023-02-14 20:54:30 2.64 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:03 2.27 MB
ADSP elektroninė registravimo forma 2023-02-14 20:54:31 271.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:09 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-02-14 20:57:35 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos IT išteklių registras 2023-02-14 20:54:33 105.37 KB
Asmens duomenų tvarkymo sutartis 2023-02-14 20:54:33 3.84 MB
Šiaulių Dainu progimnazija kandidato sutikimas 2023-02-14 20:54:34 488.99 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojo sutikimas (dėl asmens duomenų tvarkymo) 2023-02-14 20:54:34 565.31 KB
Šiaulių Dainų progimnazija vaiko (tėvų) sutikimas  (dėl asmens duomenų tvarkymo) 2023-02-14 20:54:34 751.7 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-02-14 20:57:43 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:48 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-02-14 20:57:53 1.07 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo procedūra 2023-02-14 20:54:36 0.98 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos riziko vertinimo ataskaita 2023-02-14 20:54:36 2.7 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos konfidencialumo įsipareigojimas (saugoti asmens duomenų paslaptį) 2023-02-14 20:54:36 197.19 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2022-03-06 11:50:48 374.51 KB
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-03-06 11:50:48 181.99 KB
Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinė tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas
Covid 19 Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:34 325.83 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 455.84 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 453.46 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2022-03-06 12:04:35 351.32 KB
NVSC algoritmai patvirtinus COVID-19 2022-03-06 12:04:36 3.91 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamos literatūros sąrašas 1–8 klasėms 2023-04-26 10:42:08 76.62 KB
Naudingos nuorodos: (paieškos sistemos; el.žodynai; enciklopedijos; periodika; mokiniams; mokytojams; tėveliams) 2022-03-11 17:52:05 253.54 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų užsėmimų tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metų II pusmetis 41.25 KB
1-4 klasių mokinių konsultavimo laikas 200.88 KB
5-8 klasių mokinių konsultavimo laikas 49.23 KB
1–8 klasių trumpalaikių individualių ir grupinių konsultacijų grafikas 2019–2020 m. m. 2 pusmečiui 466.93 KB
Sporto salė ir stadionas Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas 2022-06-20 12:11:02 374.51 KB
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo grafikas 2022-06-20 12:13:27 181.99 KB
Mokymo priemonės ir aplinkos Atnaujinta Dydis
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2022 m. 2023-01-06 19:03:02 15.06 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2021 m. 2023-01-06 19:03:02 64.41 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai 2020 m. 2023-01-06 19:03:02 537.71 KB
Skaitmeninio mokymo turinio plėtrai 2020 m. įsigytos priemonės 2023-01-06 19:03:02 369.48 KB
Sveika mokykla Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos 2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveika mokykla“ 2023-02-06 00:47:49 406.65 KB
Visos dienos mokykla (VDM) Atnaujinta Dydis
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-06 23:59:14 172.71 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 297.73 KB
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
Smurto ir patyčių politika Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių aprašas 2023-02-27 02:54:46 92.17 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-27 02:55:31 412 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-02-27 02:56:02 205.98 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2023 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023-09-11 13:45:44 278.16 KB
ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2022 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023-09-11 13:45:44 268.35 KB