Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatai 2023-02-22 15:43:19
Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalio „Vario dūdų skambesys“ nuostatai 310.69 KB
Respublikinis vaiku ir jaunimo liaudiškų šokių festivalio „Rieda sukas metų ratai 2020“ nuostatai 153.41 KB
Tvarkų aprašai
Darbuotojų (ir su organizacija susijusių asmenų) privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo tvarkos ir asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:37 144.81 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:56:51 167.48 KB
Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų užsiėmimų lankomumo apskaitos ir nelankymo  tvarkos 2022-03-06 13:50:40 420.25 KB
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:41 248.31 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių aprašas 2023-02-27 02:54:46 92.17 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:41 139.6 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2022-03-06 13:50:42 394.32 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, stebėsenos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas  2022-03-06 13:50:42 158.55 KB
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-03-07 09:31:12 382.45 KB
Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-06 23:59:14 172.71 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2018 m. 2023-02-09 19:22:49 19.98 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu 2022-06-20 17:48:23 430.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-27 02:55:31 412 KB
Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 297.73 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-02-27 02:56:02 205.98 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:03 2.27 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:09 1.41 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos prieigos teisių suteikimo tvarka 2023-02-14 20:57:35 160.68 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 2023-02-14 20:57:43 1.45 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas 2023-02-14 20:57:48 1.01 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarka 2023-02-14 20:57:53 1.07 MB
Taisyklės
Vaizdo duomenų tvarkymo Šiaulių dainų progimnazijoje taisyklės 2023-02-14 20:56:28 419.09 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:43 496.78 KB
Šiaulių Dainų progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:56:57 3.33 MB
Šiaulių Dainų progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-14 20:57:17 2.59 MB
Įsakymai
Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2023-03-27 11:35:10 154.98 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją komisijos darbo reglamentas 2023-03-30 19:09:47 75.57 KB
Priėmimo į Šiaulių Dainų progimnaziją tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-43. 2022-06-20 16:58:43 247.14 KB
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS 2023-02-03 08:21:33 103 KB
Prašymai
Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma 18 KB
Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma 28 KB
Laisvos darbo vietos prašymo forma 18.72 KB
Mokytojų pareigybės aprašymai
Anglų kalbos mokytojas (2-4 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.16 KB
Anglų kalbos mokytojas (5-8 kl.) 2022-03-06 12:51:05 207.89 KB
Biologijos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:05 208.45 KB
Chemijos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.03 KB
Dailės mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.99 KB
Etikos mokytojas 2022-03-06 12:51:06 206.84 KB
Fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojas 2022-03-06 12:51:06 208.67 KB
Geografijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 207.26 KB
Informacinių technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:07 208.18 KB
Istorijos mokytojas 2022-03-06 12:51:07 206.74 KB
Kūno kultūros mokytojas 2022-03-06 12:51:08 207.44 KB
Lietuvių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:08 206.5 KB
Matematikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 206.8 KB
Muzikos mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.39 KB
Pradinių klasių mokytojas 2022-03-06 12:51:09 207.69 KB
Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas 2022-03-06 12:51:10 207.56 KB
Rusų kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.72 KB
Šokio mokytojas 2022-03-06 12:51:10 207.37 KB
Technologijų mokytojas 2022-03-06 12:51:10 208.08 KB
Tikybos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 206.92 KB
Vokiečių kalbos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.85 KB
Žmogaus saugos mokytojas 2022-03-06 12:51:11 207.52 KB
Aplikos darbuotojų pareigybės aprašymai
Raštinės (archyvo) vedėja 2022-03-06 13:12:51 210.88 KB
Sekretorė 2022-03-06 13:12:51 196.25 KB
IT specialistas 2022-03-06 13:12:52 179.71 KB
Laborantas 2022-03-06 13:12:52 172.49 KB
Valgyklos vedėja 2022-03-06 13:12:53 72.5 KB
Virėja 2022-03-06 13:12:53 176.69 KB
Pagalbinė virtuvės darbininkė 2022-03-06 13:12:54 60 KB
Apsaugos darbuotoja – budėtoja 2022-03-06 13:12:54 181.97 KB
Darbininkas 2022-03-06 13:12:54 180.26 KB
Kiemsargis 2022-03-06 13:12:54 176.82 KB
Valytoja 2022-03-06 13:12:54 184.12 KB
PUG mokytojo padėjėja 2022-03-06 13:12:55 363.16 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50