Apie progimnaziją

Šiaulių Dainių progimnazija – priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas įgyvendinanti ugdymo įstaiga, sėkmingai veikianti nuo 1977 m.

Progimnazijos vizija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija.

Progimnazijos misija – teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir I pakopos pagrindinį išsilavinimą, įgalinant lyderystę ir savanorystę, ugdant atsakingą asmenybę, kuriant modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką.

Vertybės:

 • atsakingumas;
 • pagarba sau ir kitiems;
 • asmenybės ūgtis;
 • atvirumas naujovėms.

Filosofija:

 • MES (mūsų esmė stiprybėje) – jėga!

Bendruomenė:

2022–2023 mokslo metais progimnazijoje mokosi 939 mokiniai. 1–8 klasių mokinius ugdo 58 mokytojai, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus ugdo 5 pedagogai. Specialiąją pedagoginę, specialiąją socialinę ir psichologinę pagalbą teikia 8 pagalbos mokiniui specialistai, dirba 10 mokytojo padėjėjų. Progimnazijoje dirba karjeros specialistas ir 26 nepedagoginiai darbuotojai. Mokyklai vadovauja direktorė Asta Vaičiūnienė, kuriai talkina 5 vadovų komanda.

Progimnazijos stiprybės:

1. Lyderystė ir atsakomybės kultūra;

2. Moderni, patraukli bei IT aprūpinta ugdymo(si) aplinka;

3. Mokinių motyvavimas ir kokybišką ugdymą(si) pagrindžiantys įrodymai;

4. Bendrystės jausena;

5. Kompetentingi pedagogai;

6. Holistinis ugdymas(is).

Progimnazijos išskirtinumas:

1. Kokybiškas personalizuotas ugdymas(is), mokant(is) spręsti gyvenimiškas problemas, plėtojant kūrybines galias, kiekvienam padedant patirti mokymosi sėkmę.

2. Modernių informacinių technologijų taikymas STEAM procese.

3. Mokslo žinių ir saviraiškos mene sinergija.

4. Saugi, šiuolaikiška, patraukli ir moderni mokymosi aplinka.

5. Stipri progimnazijos savivalda: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Tėvų taryba.

6. Kokybiškas, patirtinis, inovatyvus ugdymas(si), taikant NŽP (norėti, žinoti, pritaikyti) modelį.

7. Mokymosi visą gyvenimą kultūra bendruomenėje.

8. Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, šalies, miesto projektuose.

9. Duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra.

10. Plati neformaliojo švietimo programų pasiūla.

11. Klasių valandėlių, orientuotų į mokinio kompetencijų įvairiapusį ugdymą, modelis PATS.

12. Mokinio asmeninės pažangos skatinimo modelis MAP.

13. Gabių mokinių ankstyvoji diagnostika ir ugdymo(si) projektavimas.

14. Efektyvi švietimo pagalba ir įtraukusis ugdymas.

15. Pozityvių vertybių ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimas.

Šiaulių Dainų progimnazijoje mokinių kompetencijos atsakingai ir kokybiškai ugdomos, atsižvelgiant į asmenybės augimo poreikius ir pažangą. Ugdymo turinys pritaikomas bei individualizuojamas, sudarant galimybes skirtingų gebėjimų mokiniams patirti mokymosi sėkmę ir realizuoti save įvairiose veiklose. Plėtojamas mokinių, mokytojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas, skatinama mokinių saviraiška. Nuolat sukuriamos naujos mokymo(si) aplinkos, kuriose taikomi aktyvieji mokymo(si) metodai, padedantys išryškinti ir lavinti individualius mokinių gebėjimus

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
Iki vasaros atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.