Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Sandra Jasmantė Tėvų atstovas Pirmininkė
2. Irena Kazymirkienė Tėvų atstovė Sekretorė
3. Reda Kazlauskienė Tėvų atstovė Narė
4. Albina Eitutienė Mokytojų atstovė Narė
5. Kasparas Kauneckas Mokinių atstovas 8a kl. Narys
6. Dalia Zorienė Bendruomenės atstovė, l/d „Pupų pėdas“ direktorė Narė

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus.
 • Teikia siūlymus direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai.
 • Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki VASAROS ATOSTOGŲ liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.