Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1.

Aurelijus Šerlinskas

Tėvų atstovas

Pirmininkas 

2.

Reda Kazlauskienė

Tėvų atstovė

Narė 

3.

Jolita Kaupienė

Mokytojų atstovė

Narė 

4.

Irena Kazymirkienė

Mokytojų atstovė

Sekretorė 

5.

Dovydas Nevulis 

Mokinių atstovas 8d kl.

Narys 

6.

Gabrielė Pažarauskaitė 

Mokinių atstovė 8b kl.

Narė 

7.

Dalia Zorienė

Bendruomenės atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ direktorė 

Narė 

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus.
 • Teikia siūlymus direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus.
 • Išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.
 • Vertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia sprendimą dėl ataskaitos Savivaldybės tarybai.
 • Teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45